Kişisel Verilerin Korunması
Kişiler Verileriniz Koruma Altında!

Değerli üyemiz,
Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz.
Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Genel Kanun Kapsamı

Kanun’da SKD Türkiye tarafından kurulan Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılıyoruz. Kanun kapsamında, “Veri İşleme”; kişisel verileri tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Hukuki Sebepler

Platformumuzdan alacağınız ürün ve hizmetler nedeni ile kuracağımız ilişki kapsamında; kişisel verilerinizi Kanun’un 5.maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işliyoruz:
• 5/2 (a) maddesinde düzenlenen kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• 5/2 (c) maddesinde düzenlenen Platformumuzla imzaladığınız sözleşme veya bu sözleşmenin yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• 5/2 (ç) maddesinde düzenlenen Platformumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• 5/2 (e) maddesinde düzenlenen bir hakkın oluşması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• 5/2 (f) maddesinde düzenlenen sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Derneğimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• Özel nitelikli kişisel verileriniz için ise; Kanun’un 6/2 maddesine göre açık rızanızın bulunması.

Kişisel Verilerinizi Neden ve Ne İçin Kullanıyoruz?

• Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,
• Sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletmek,
• Kağıt üzerindeki ve sözlü ortamlar ile elektronik ortamlardaki işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için, konum bilginizin işlenmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• İzniniz olması durumunda, mevzuat kapsamında yer alan ve Platformumuzla üye olma amacınız dışında kalan ürün ile hizmetlerimizin sunulmasında kullanmak, size özel ürün, hizmet, teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet, çalışma modeli teklifleri gerçekleştirmek, profilleme ve, segmentasyon yapmak, Platform içi hedef yaratmak, skorlama ve risk analizi yapmak, müşteri ilişkilerini yönetmek, Platform içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanmak, istatistiki çalışmalar ile Platform hizmet sunma modellerinin dizaynını gerçekleştirmek, pazar araştırması yapmak,
• İdari, hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek.


Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verileriniz SKD Türkiye tarafından kurulan Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu web sitesini ziyaret ettiğinizde, bülten üyeliği veya etkinliklik kaydı kısımlarını doldurduğunuzda toplanabilir.
Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
Dilediğiniz zaman Derneğimize başvurarak kişisel verilerinizin;
• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
• Kanuna uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) maddelerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
• Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.
Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Derneğimize daha önce bildirdiğiniz ve Derneğimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden iletebilir, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.